Instytut Rozwoju Technologii Stosowanych (IRTS) jest Fundacją o zróżnicowanej, bogatej działalności w zakresie rozwoju i komercjalizacji innowacyjnych technologii powstałych dzięki współpracy instytucji naukowych i biznesu. 

W Radzie Programowej Instytutu zasiadają wybitni eksperci reprezentujący różne dziedziny nauki - profesorowie takich ośrodków naukowych jak Polska Akademia Nauk, Politechnika Warszawska, Uniwersytet Warszawski, Wojskowa Akademia Techniczna, Akademia Górniczo-Hutnicza, czy Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Do głównych zadań Fundacji należy wspieranie oraz promowanie rozwiązań innowacyjnych wypracowanych w ramach wielu dziedzin nauki (np.: matematyki, fizyki, chemii, informatyki, ekonomii, zarządzania), a mających swoje zastosowanie w branżach specjalistycznych, takich jak: przemysł wydobywczy (m.in. geologia, geofizyka, geochemia, górnictwo, wiertnictwo), przemysł elektrotechniczny (m.in. elektronika, robotyka, inżynieria materiałowa, technologie kosmiczne), przemysł energetyczny oraz wiele innych. Jedną z kluczowych strategii Fundacji jest rozwijanie i koordynacja wspólnych przedsięwzięć realizowanych przez przemysł i ośrodki naukowe, jak również pomoc przedsiębiorcom w realizacji projektów innowacyjnych. Wśród licznych działań strategicznych Fundacji jest również upowszechnianie wiedzy o projektach innowacyjnych oraz inicjowanie dużych strategicznych projektów służących rozwojowi lokalnemu, jak również poprawie konkurencyjności gospodarki narodowej. Do takich projektów możemy zaliczyć m.in. RIMIR (Inteligentny System Zarządzania Ryzykiem w Poszukiwaniach Złóż Węglowodorów) – projekt dedykowany branży wydobywczej i poszukiwawczej, czy SMART CITY – projekt służący rozwojowi polskich miast i poprawie poziomu życia mieszkańców.

Najważniejszymi celami Fundacji są:
 • wspieranie, promowanie, edukacja, badania, rozwój, komercjalizacja i stosowanie nowoczesnych, innowacyjnych technologii o charakterze interdyscyplinarnym obejmujące wiele dziedzin, a zwłaszcza takie dziedziny jak: geologia, geofizyka, geochemia, górnictwo, wiertnictwo, fizyka, chemia, matematyka, informatyka, elektronika, robotyka, inżynieria materiałowa, inżynieria środowiska, energetyka, technologie kosmiczne, ekonomia, zarządzanie oraz wiele innych;
 • wykorzystywanie nowoczesnych technologii automatycznego uczenia się lub wspomagania procesów decyzyjnych;
 • badanie i rozwój różnego rodzaju systemów zarządzania, w tym systemów zarządzania wiedzą, ryzykiem, jakością, bezpieczeństwem, zasobami, projektami;
 • wspieranie wszelkich działań na styku nauki i biznesu oraz wspieranie połączenia tych dwóch dziedzin życia, dla przyspieszenia rozwoju gospodarki krajowej oraz rozwoju nowoczesnych technologii.

RADA FUNDACJI

dr inż. ANDRZEJ ZAGÓRSKI
wieloletni pracownik naukowy Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej. Autorytet w dziedzinie inżynierii materiałowej. Specjalista w obszarze modelowania komputerowego, analizy obrazu, pękania i odporności na pękanie, badań nieniszczących oraz zjawisk degradacji materiałów.

Manager kilkudziesięciu projektów związanych z zastosowaniem materiałów w zakładach przemysłowych, degradacją materiałów używanych w zakładach rafineryjnych i petrochemicznych, stosowaniem materiałów w nowo projektowanych reaktorach i urządzeniach ciśnieniowych.

Posiada bogate doświadczenie zawodowe, związane ze współpracą z największymi przedsiębiorstwami takimi jak: PKN ORLEN S.A., MOSTOSTAL S.A., POLICE S.A., AZOTY Puławy i wiele innych. Członek Polskiego Towarzystwa Stereologicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Inicjator i członek wielu Rad Programowych przedsięwzięć poświęconych wsparciu małych i średnich przedsiębiorstw oraz Jednostek Samorządu Terytorialnego zainteresowanych rozwojem poprzez wykorzystanie innowacji – technologicznych, społecznych i usług.
dr ANDRZEJ JANKOWSKI
wieloletni pracownik naukowy Politechniki Warszawskiej oraz Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1985-1988 wizytujący Profesor w Computer Sciences the Department of Computer Science w The University of North Carolina at Charlotte.

W latach 1990-1993 organizator i dyrektor Departamentu Informatyki w Ministerstwie Finansów odpowiedzialny za techniczną modernizację resortu finansów (a zwłaszcza aparatu skarbowego) w celu spełnienia wymagań wynikających z transformacji polskiej gospodarki do gospodarki wolnorynkowej, autor architektur wielu systemów informatycznych wdrożonych w resorcie finansów, między innymi największego systemu informatycznego aparatu skarbowego w Polsce – POLTAX. W latach 1993-1994 wiceprezes Banku Gospodarki Żywnościowej odpowiedzialny za kształtowanie strategii rozwoju banku i sieci stowarzyszonych z nim około 1200 banków spółdzielczych. Współzałożyciel Polsko Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych.

W latach 2000-2002 Doradca Ministra Finansów oraz członek kolejnych Rad ds. Informatyki przy Prezesie Rady Ministrów. Posiada istotne osiągnięcia na rynku w USA w zakresie wytwarzania i zastosowań innowacyjnych technologii sztucznej.

W pracy badawczo – naukowej skupia się na metodach implementacji wisdom technology przy pomocy hierarchicznych interakcyjnych obliczeń granularnych, a także interesuje się zastosowaniami tych metod do takich dziedzin jak: inżynieria złożonych systemów, zarządzanie ryzykiem oraz wydobywanie wiedzy i mądrości z dużych źródeł i strumieni danych.


ZARZĄD FUNDACJI

Dyrektor Instytutu

Krzysztof Maciuszko

menadżer od lat zaangażowany w organizację i realizację innowacyjnych projektów dla biznesu. Członek zespołów w projektach naukowo badawczych i wdrożeniowych nowych technologii.

Współorganizator i członek organów klastrowych zrzeszających podmioty biznesowe, naukowo-badawcze i podmioty z otoczenia biznesu.

Zawodowo związany z zarządzaniem i nadzorem właścicielskim w spółkach kapitałowych oraz innych podmiotach prowadzących działalność gospodarczą.

Absolwent studiów doktoranckich oraz studiów MBA w Akademii Leona Koźmińskiego i studiów podyplomowych Mediacji i Negocjacji w Wyższej Szkole Psychologii Społecznej w Warszawie. Ukończył też wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej, jak również studiował na wydziale Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada uprawnienia do zasiadania w Radach Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa. Zaangażowany w działalność społeczną – m.in. współtwórca oraz wieloletni Prezes i członek Rad organizacji pozarządowych jak również Członek Rady Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia. Posiada doświadczenie jako trener biznesowy i wykładowca akademicki. Naukowo zajmuje się badaniem kooperacji w klastrach oraz systemami informacyjnymi w zarządzaniu międzyorganizacyjnym.


RADA PROGRAMOWA

W skład Rady Programowej IRTS wchodzą wybitni specjaliści z wielu dziedzin nauki. Swoją wiedzą oraz wieloletnim doświadczeniem akademicko-naukowym pragną wesprzeć rozwój innowacyjnych technologii oraz projektów kluczowych dla rozwoju gospodarczego kraju.

W skład stale powiększającego się grona Rady Programowej wchodzą poniżej wymienieni eksperci:

 • Prof. dr hab. Andrzej Żelaźniewicz - Instytut Nauk Geologicznych, Polska Akademia Nauk
 • Prof. dr hab. Marek Lewandowski - Instytut Nauk Geologicznych, Polska Akademia Nauk
 • Prof. dr hab. Ewa Słaby - Instytut Nauk Geologicznych, Polska Akademia Nauk
 • Prof. dr hab. inż. Piotr Krzywiec - Instytut Nauk Geologicznych, Polska Akademia Nauk
 • Prof. dr hab. Krzysztof Szamałek - Wydział Geologii, Uniwersytet Warszawski
 • Prof. dr hab. Krzysztof Nowożyński - Instytut Geofizyki, Polska Akademia Nauk
 • Prof. dr hab. inż. Andrzej Skowron - Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki, Uniwersytet Warszawski
 • Prof. dr hab. inż. Tomasz Szmuc - Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Prof. dr hab. inż. Wojciech Górecki - Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 • Prof. dr hab. Jerzy Cytowski - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Prof. dr hab. Stan Matwin - Institute for Big Data Analytics, Dalhousie University
 • Prof. dr hab. inż. Janusz Kacprzyk - Instytut Badań Systemowych, Polska Akademia Nauk
 • Prof. dr hab. Son Hung Nguyen - Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki, Uniwersytet Warszawski
 • Prof. dr hab. Dominik Ślęzak  Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki, Uniwersytet Warszawski
 • Prof. dr hab. Tadeusz Niezgoda - Wydział Mechaniczny, Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
 • Prof. dr hab. Jan Bazan - Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Komputerowego, Uniwersytet Rzeszowski
 • Mgr. inż. Aleksander Orłowski - Instytut Łączności, Państwowy Instytut Badawczy
 • Prof. dr hab . Michał Stefaniuk - Wydział Geologii Geofizyki i Ochrony Środowiska, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 • Prof. dr hab. inż. Henryk Rybiński - Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych, Politechnika Warszawska